14 marca 2017

Akty prawne

 

Dz.U. 2013 poz. 926 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Download281,7 KB
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Download167,4 KB
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Download65,3 KB
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 603 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Download20,1 KB
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Download689,8 KB
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Download25,4 KB
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Download221,8 KB
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony z 22.09.2016. Download1,2 MB
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wersja pierwotna. Download2,9 MB