26 marca 2020

Audyt środowiskowy

Oferujemy przeprowadzenia audytu środowiskowego, który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie. Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.
Audyt realizowany przez naszych specjalistów dzieli się z trzy etapów:

Pierwszy etap:
• Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność
• Obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, surowcami oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki)
• Przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, a w szczególności:
– Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
– Ustawy o odpadach
– Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
– Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Drugi etap:
• Podsumowania wizyty – raport wstępny z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są spełnione,
• Przekazanie raportu wstępnego Zleceniodawcy.

Trzeci etap:
• Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań,
• Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego.

Skip to content