26 marca 2020

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy Państwu wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 § 6 ust.1).

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:
występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:
tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (zgodnie z Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) powinna zawierać:
1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8 plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Sporządzana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z trzech części:
  • część opisowa zawiera charakterystykę obiektu, warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, opis wyposażenia w urządzania i sprzęt ppoż, organizacje i warunki ewakuacji z obiektu, podstawowe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, wytyczne prowadzenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych, zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, organizacja i uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej itp.
  • część graficzna zawiera plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, plan sytuacyjny terenu, miejsca zbiórki, rozmieszczenie zaworów, wyłączników prądu itp.
  • załączniki takie jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych, protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo, zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Do zapoznania się z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i przestrzegania zawartych w niej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy. Osoba potwierdza zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego stosownym oświadczeniem, którego wzór powinien znajdować się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Skip to content