10 marca 2021

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób ubiegających się o weryfikację lub uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji (E) bądź dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci grup: 1, (Rozporządzenie MGPiPS z dn. 28.04.2003r. Dz. U. Nr 89, poz. 828)
• Grupa 1: sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłających i zużywające energię elektryczna.
• Grupa 2: urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe lub płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło.
• Grupa 3: sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie obejmować będzie pracowników wykonujących prace na stanowisku dozoru (D) i/lub eksploatacji (E) w zakresie:
• obsługi,
• konserwacji,
• remontów,
• montażu,
• kontrolno – pomiarowych.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne dotyczące energetyki,
 2. Omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie BHP przy tych urządzeniach.
 3. Budowa, zasada działania oraz warunki techniczne dotyczące obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 4. Omówienie zasady działania urządzeń wytwarzających energię,
 5. Zasady, metody bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych,
 6. Organizacja prac niebezpiecznych,
 7. Postępowanie w przypadku zagrożeń i sytuacji awaryjnych,
 8. Pytania do prowadzącego szkolenie i powtórzenie zagadnień.

Założenia organizacyjne

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej (lub w innej dogodnej dla obu stron lokalizacji)

Czas trwania szkolenia: 8 h lekcyjnych

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją URE,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Wykładowca:

Absolwent Politechniki Poznańskiej – Wydział Elektryczny specjalizacja Sieci Elektroenergetyczne. Doświadczony wykładowca, praktyk z zakresu pracy urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Od ponad 30 lat pracownik elektrowni konwencjonalnej obsługujący urządzenia energetyczne w zakresie grup 1, 2 i 3 min kotły i turbiny 120 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 

Skip to content