26 marca 2020

Szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych

W zawiązku z dużym zainteresowaniem z Państwa strony wprowadzamy do naszej oferty “Szkolenie dla operatorów pilarek mechanicznych”.

Ofertę szkolenia kierujemy do firm i osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp

Uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do pracy pilarkami mechanicznymi na terenie zieleni miejskiej, w sadownictwie, ogrodnictwie itp. (nie dotyczy prac w leśnictwie, budownictwie, oraz rejonie pasów drogowych).

Warunki stawiane kandydatom:
– ukończone 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Ramowy program nauczania obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych.
Kurs kończy się egzaminem.
Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Indywidualny program szkolenia został zarejestrowany w ogólnokrajowym wykazie firm uprawnionych do prowadzenia szkoleń pod numerem PIŁ 04/04/2017

Skip to content