26 marca 2020

Coaching i szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i społeczne

Oferta coachingu i szkoleń rozwijających kompetencje osobiste i społeczne.

I. Indywidualny coaching rozwojowy i doradztwo
Cel:
• wzbudzenie motywacji do podjęcia szkoleń,
• wytyczenie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego,
• poznanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników,
• moderowanie specjalistycznej tematyki szkoleń,
Czas trwania sesji: – 90 minut na każdą osobę
Koszt jednego spotkania: DO UZGODNIENIA

II. Szkolenia:
Cel:
• Integracja w środowisku pracy
• Wymiana doświadczeń zawodowych
• Rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych
• Rozwój umiejętności radzenia sobie z osobistym stresem i wypaleniem zawodowym oraz umiejętności rozpoznawania obciążeń emocjonalnych
u pracowników
• Obniżenie ryzyka psychospołecznego
• Poprawa funkcjonowania w sytuacjach ekspozycji społecznych

Proponowane Moduły szkoleniowe:

1. Efektywna współpraca
Kluczowe zagadnienia:
– komunikacja interpersonalna i jej wpływ na budowanie relacji w pracy
– poziomy komunikacji w firmie
– ja i zespół – moja rola w zespole, indywidualność a dopasowanie
– korzyści ze współpracy – wspieranie zaangażowania i motywacji do współpracy

2. Negocjacje i zasady argumentowania
Kluczowe zagadnienia:
– czym jest negocjacja i strategie negocjacji
– techniki i style negocjacji
– rola kompetencji miękkich w negocjacjach
– możliwe trudności negocjacyjne, typy argumentacji

3. Mediacja jako nowoczesny i efektywny sposób rozwiązywania konfliktów
Kluczowe zagadnienia:
– zagadnienie konfliktu
– indywidualne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
– czym jest mediacja i technika prowadzenia mediacji
– korzyści z wykorzystania techniki mediacji

4. Zarządzanie stresem.
Kluczowe zagadnienia:
– rozumienie stresu i mechanizmu reakcji stresowej
– objawy stresu
– stres a choroba
– praktyczne metody i techniki radzenia sobie w sytuacjach stresowych

5. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
Kluczowe zagadnienia:
– istota i fazy wypalenia
– czynniki ryzyka wypalenia zawodowego
– potrzeby jednostki w relacji do zadania i zespołu pracowniczego

6. Zasady autoprezentacji i prowadzenia zebrań pracowniczych
Kluczowe zagadnienia:
– psychologia kontaktów interpersonalnych, wybrane elementy osobowości człowieka
– wystąpienia na forum publicznym, kierowanie dyskusją, prowadzenie zebrań
– rola pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
– dress code w pracy i znaczenie akcesoriów w pracy

7. Planowanie pracy i efektywne zarządzanie czasem
Kluczowe zagadnienia:
– elementy organizacji pracy własnej
– umiejętności samoorganizacji pracy
– złodzieje czasu
– źródła i przyczyny niesprawności

8. Marketing osobisty i elementy PR w pozyskiwaniu nowych członków
Kluczowe zagadnienia:
– zasada własnej świadomości
– zasada poprawnego formułowania celów
– budowanie wiarygodności w oparciu o wartości i cele osobiste i zawodowe
– zasady budowania pozytywnych relacji zawodowych

Skip to content