26 marca 2020

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska:

• Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

• Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji środowiskowej

• Zezwolenia na zbieranie odpadów

• Zezwolenia na przetwarzanie odpadów

• Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

• Pozwolenia zintegrowane

• Operaty wodnoprawne

• Audyty zgodności prawnej z przepisami ochrony środowiska

• Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 140001 lub EMAS

• Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

• Interpretacja przepisów dotyczących ochrony środowiska

• Raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji

• Karty informacyjne przedsięwzięcia

• Kompleksowa pomoc w przeprowadzeniu procedury OOŚ

• Prognozy oddziaływania na środowisko dla planów/programów

• Opracowania ekofizjograficzne

• Dokumentacja przyrodnicza

• Wizualizacje przy użyciu oprogramowania GIS

• Pomiary środowiskowe

• Doradztwo w zakresie wyrobów azbestowych

• Doradztwo w zakresie odczynników chemicznych (REACH)

• Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

• Monitoring powietrza

• Kampanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska

• Wnioski na dotację w zakresie OZE i ochrony środowiska

Skip to content