10 marca 2021

Koordynator BHP – Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy związanej z praktycznym stosowaniem przepisów prawa dotyczących koordynacji działań w zakresie bhp oraz bezpośrednimi sposobami organizacji bezpiecznej pracy przez osoby pełniące funkcję koordynatorów ds. bhp.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• kadry zarządzającej zakładem pracy odpowiedzialnej za współpracę z innymi podmiotami,
• koordynatorów ds. bhp,
• pracodawców współpracujących z innymi podmiotami, na których przepisy nakładają obowiązek koordynacji działań w zakresie bhp,
• pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
• innych osób zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.

Program szkolenia

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na omówienie (na konkretnych przypadkach) roli i zadań koordynatora ds. bhp.
Omówiony zostanie także bardzo ważny aspekt formalnoprawnego przygotowania współpracy pomiędzy pracodawcami działającymi na jednym obszarze – rola umów i porozumień. W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia: kontrola, nadzór, koordynacja.
 2. Współpraca podmiotów w zakresie bhp.
 3. Obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp i odpowiedzialność pracodawców wynikająca z obowiązujących przepisów
 4. Zakres czynności koordynatora bhp – formy i sposoby przeprowadzania nadzoru.
 5. Zadania i obowiązki koordynatora ds. bhp.
 6. Prawa oraz odpowiedzialność koordynatora ds. bhp,
 7. System zarządzania bhp a praca koordynatora – korzyści z ich wprowadzenia.
 8. Umowy i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki w zakresie bhp – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu i realizacji takowych umów.
 9. Wymagania w zakresie organizacji i nadzoru nad pracownikami dla podmiotów zewnętrznych w świetle aktualnych przepisów prawa. Metodyka kontroli i oceny podmiotów zewnętrznych.
 10. Praca na ruchu zakładu – wymagania, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym naciskiem na tematykę budowlaną.

Założenia organizacyjne

Termin szkolenia: 11.03.2021 r. oraz 14.05.2021 r.

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Czas trwania szkolenia: 8 h lekcyjnych

Cena: 395 zł /os.

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Wykładowca:

Szkolenie poprowadzi inspektor PIP, doświadczony specjalista w zakresie koordynacji działań w zakresie bhp pomiędzy pracodawcami.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 

Skip to content