26 marca 2020

Ocena oddziaływania na środowisko

Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona warunkiem niezbędnym do otrzymania kolejnych decyzji, m.in.:
• decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego itp.
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż,
• pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, wydawanego na podstawie ustawy o prawie wodnym,
• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, wydawanej na podstawie ustawy o lasach,
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej itd.

W zależności od rodzaju danego przedsięwzięcia usługę realizujemy przede wszystkim poprzez:
• Przeprowadzenie screeningu (oceny danego przedsięwzięcia pod kątem wymogu sporządzenia raportu OOŚ)
• Przeprowadzenie scopingu (ustalenia zakresu raportu OOŚ)
• Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub
• Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Reprezentujemy klienta przed wszystkimi organami decyzyjnymi na każdym etapie procedury OOŚ, aż do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Skip to content