DGW – Dolna Granica Wybuchowości

Najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem przy którym możliwy już jest zapłon pod wpływem czynnika inicjującego. Poniżej DGW substancja palna jest zbyt uboga w składnik palny a zbyt bogata w tlen co stanowi mieszaninę niepalną. Jedynie w zakresie pomiędzy DGW a GGW występują mieszaniny palne i wybuchowe. Zakres stężeń przy których może nastąpić wybuch jest różny dla każdej substancji. Dla przykładu dla benzyny jest bardzo wąski i mieści się w granicach od 1,3% do 7%. Dla porównania dla acetylenu jest on bardzo szeroki i wynosi od 2,5% do 80%.

« Back to Glossary Index
Skip to content