Materiał niebezpieczny

Jest to materiał, który ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub też biologiczne w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nim podczas transportu, magazynowania lub też wykorzystywania podczas procesów produkcyjnych może spowodować śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zniszczenie albo uszkodzenie dóbr materialnych.

« Back to Glossary Index
Skip to content