Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uznaje się:
– zdarzenie nagłe,
– wywołane przyczyną zewnętrzną,
– powodujące uraz lub śmierć,
– które nastąpiło w związku z pracą:
a)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
b)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
c)w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedziba pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

« Back to Glossary Index
Skip to content