Ergonomia

Określenie ergonomia wywodzi się z języka greckiego gdzie érgon (gr. εργον) oznacza pracę, a nómos (gr. νομοσ) prawa naturalne. Ergonomia jest określana jako interdyscyplinarna nauka, która zajmuje się przystosowaniem maszyn, narzędzi, warunków i środowiska pracy do psychofizycznych i autonomicznych możliwości i cech człowieka, zapewniając sprawne, najbardziej efektywne i bezpieczne wykonywanie przez niego pracy, przy niskim koszcie biologicznym. Ergonomia korzysta z takich nauk jak: psychologia pracy, fizjologia pracy, antropologia, nauki techniczne, organizacja pracy, medycyna pracy, ochrona środowiska, socjologia pracy, pedagogika pracy, bionika, estetyka, prawo ergonomiczne, antropometria. Określenia ergonomia w literaturze przedmiotu jako pierwszy użył go Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności. Przedmiotem badań ergonomii jest układ człowiek – maszyna – warunki materialnego otoczenia pracy – warunki pracy na stanowisku roboczym. Głównym celem ergonomii jest polepszenie warunków pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do jego możliwości oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmującą specyfikę jego stanowiska.

« Back to Glossary Index
Skip to content