NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

Jest to wartość średnia ważona stężenia substancji chemicznej w postaci gazu, oparów lub pyłu rozproszonych w powietrzu na miejscu pracy , którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy , przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

« Back to Glossary Index
Skip to content