Ryzyko zawodowe

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty. W szczególności mowa tu o wystąpieniu u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych powstałych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania. Ryzyko zawodowe definiowane jest także jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego tym zdarzeniem (według wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy zawartych w dokumencie Guidelines on occupational safety and helthy management systems ILO-OSH-2001).

« Back to Glossary Index
Skip to content