Badania wstępne

To badania którym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy jak i inni pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy. Badaniom tym nie podlegają natomiast osoby ponownie przyjmowane na to samo stanowisko o takich samych warunkach pracy u tego samego pracodawcy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej bezpośrednio po wygaśnięciu lub tez rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę. Badania wstępne przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego wystawionego na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych w aktach osobowych pracownika w części A tychże akt.

« Back to Glossary Index
Skip to content