Badania okresowe

To badania które przeprowadzać powinno się w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownik podlegający badaniom okresowym za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku konieczności dojazdu na badania do innej miejscowości pracownikowi przysługuje należność na pokrycie kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującymi zasadami jak przy podróżach służbowych. Badania okresowe przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego wystawionego na podstawie przeprowadzonych badań okresowych w aktach osobowych pracownika w części B tychże akt.

« Back to Glossary Index
Skip to content