Instruktaż ogólny

Stanowi integralną część szkolenia wstępnego rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, podczas którego odbywa się teoretyczne przekazanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programem opracowanym dla określonego stanowiska pracy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy oraz w układach zbiorowych obowiązujących u pracodawcy, z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi u pracodawcy, z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz z postępowaniem w razie pożaru i z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy i dotyczy wszystkich nowozatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkól zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bhp lub też inna osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo też pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zapewniające właściwą realizację programu instruktażu ogólnego. Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza pisemnie na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

« Back to Glossary Index
Skip to content