Instruktaż stanowiskowy

Stanowi integralną część szkolenia wstępnego rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, podczas którego odbywa się teoretyczne i praktyczne przekazanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programem opracowanym dla określonego stanowiska pracy. Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy, z ryzykiem zawodowym występującym na jego stanowisku pracy, ze sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na jego stanowisku. Instruktaż stanowiskowy odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy i dotyczy wszystkich nowozatrudnionych pracowników, pracowników przenoszonych na inne stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz studentów odbywających praktykę studencką i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach musi odbyć instruktaż stanowiskowy dla każdego stanowiska. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i jest przeszkolona w zakresie przeprowadzania instruktażu. Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza pisemnie na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

« Back to Glossary Index
Skip to content